วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 158 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์กลม ขนาด 120 ซม. เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยคลอดฉุกเฉิน จำนวน 140 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยคลอดฉุกเฉิน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ (ปั้มน้ำ) ขนาด 3 HP และซ่อมตู้ระบบควบคุมปั้มน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 200 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง