วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาขุดลอกขยายฝั่งสระตะวันตก (ส่วนที่เหลือ) บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง จำนวน 317 คน จำนวน 141 วัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (รวมปิดภาคเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 56 ? 0032 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางสาวเที่ยง โมรานอก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาขุดลอกสันดอนเดิม เพื่อเพิ่มระดับความลึกสระหนองม่วง หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านอาจารย์พิษณุ ออกไปหน้าบ้านนายแสงจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่แหล่งผลิตน้ำประปาที่ตั้งระบบประปาบ้านโกรก หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าโรงเรียนบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง