วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อผันน้ำ จากสระป่าช้าบ้านโกรก มายังสระบ้านโกรก (ที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน) บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลโนนตาเถร ถึงเขต ตำบลคูขาด อำเภอคง บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนเดิม สายทางลงสระหนองม่วง ไปนาผู้ใหญ่ชัย ขำตาเถร (จุดวางท่อเดิม) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปี 2563 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำไฟสัญญาณวับวาบ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลอกสันดอนเดิม เพื่อเพิ่มระดับความลึกสระหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง