วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองลุง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 14 รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการเพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองลุง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2567
ซื้อชุดนักกีฬาสำหรับผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม จำนวน 19 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสามแยกต้นโพธิ์ ถึงสามแยกนานางสำราญ กุสันเทียะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง