วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินจากแยกท้ายบ้านไป แยกฝายลำห้วยวังหิน บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายสามแยกท้ายบ้านท่าวัด ? ไปทางสามแยกทางไปฝายห้วยวังหิน บ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาขุดลอกตกแต่งคันดิน สระหนองทุ่งน้อย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ 001-61-0002 หมายเลขทะเบียน ขว 7099 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 - บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสาร จำนวน 48 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อเเผงกั้นจราจรเเบบมีล้อ ขนาด 1.5 เมตร จำนวน 6 เเผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อกระจกนูนเนื้อโพลี่ ขนาด 24 นิ้ว พร้อมขายึดเสา จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง