วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิม สายกลางหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน สายจากถนนคอนกรีตเดิม ? ถนนดินเดิมช่วงนานายทองเบา ทองดีนอก บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามกีฬา ทำความสะอาดสนามกีฬาและตกแต่งสถานที่ บริเวณการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 จำนวน 5 ถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง