วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมซ่อมผิวถนนเดิม สายกลางหมู่บ้าน บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมซ่อมผิวถนนเดิม สายกลางหมู่บ้าน บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ จัดทำป้าย เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (ฝั่งตรงข้ามวัดโคกหนองแวง) บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายฝั่งสระหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)