วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2563
ซื้อกระถางและต้นไม้ เพื่อประดับและตกแต่งจุดลงนามถวายพระพรและบริเวณอาคารสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว เพื่อใช้ในกิจการงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อพัดลมไอเย็น เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อผ้าสีขาว ? เหลือง เพื่อประดับและตกแต่งจุดลงนามถวายพระพรและบริเวณอาคารสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโนนตาเถร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่แบบปั้มสะพายหลัง ขนาด 20 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563 จำนวน 66 วัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง