วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างบาทวิถี ช่วงตลาดโนนตาเถร บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อพัดลมไอเย็น เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนจากบ้านนายสมส่วน ไปถึง แยกบ้านนางแตงอ่อน บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน รุ่น J FOGGER รหัสครุภัณฑ์ 054 52 0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59?0042 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง