วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองดี บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนจากหน้าประตูโรงเรียนบ้านโนนตาเถรถึงสามแยกบ้านนางชม บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก จากแยกสระสี่เหลี่ยม ไปวัดธุดงสถานแก้วโนนแดง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางอารีย์ ,นางพุฒ เหลื่อมทองหลาง ไปทางศาลปู่ตาบ้านหนองม่วง ถึงคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินจากสามแยกที่ดิน ร.ต.ต. สนาม สีอ่อนนอก ? ที่นานายหมั่น คนหลัก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องเก็บพัสดุ (จากอาคารพัสดุเดิม) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเพิ่มระดับถนน คสล. จากศาลาประชาคมบ้านโนนตาเถร หมู่ 1 ถึงแยกบ้านนายรัตน์ ยิ้มสบาย บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน รุ่น FOGGER รหัสครุภัณฑ์ 054 - 62 0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารแบบสันกาว จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง