วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยระบบอินฟาเรด พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2 /2563 จำนวน 96 วัน (รวมปิดภาคเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานตององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อสเปรย์กำจัดยุง เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อต้นไม้ประดับและวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระตะวันตก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อต้นดาวเรืองเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระตะวันตก จำนวน 2,000 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง