วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2564
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่างอำเภอไปตำบลคูขาด อำเภอคงช่วงหน้าบ้านนายอารมย์ พลอยบ้านแพ้ว สุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและ ผู้พิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายถนนมิตรภาพแยกเข้าหมู่บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ไปสุดถนนคอนกรีตเดิม บ้านโกรก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 17 รายการ
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินปรับเกลี่ยแต่งเชื่อมระหว่างที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าเดิมบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ไปจรดกับถนนบ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินปรับระดับแต่งเกลี่ยและวางท่อทางแยกถนนเดิมไปลำห้วยปลาหมัน หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง