วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
ซื้อศาลเจ้าที่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อศาลพระภูมิ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อตีเส้นจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 /2567 จำนวน 32 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน จากสวนนางสำลี บุญภักดี ถึงสวนนายนุย ชิณวงค์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากฟาร์มหมูครูปรีชา ถึงนานายนวล ทองดีนอก หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฐานตั้งศาลเจ้าที่และศาลพระภูมิ ภายในที่ทำการ อบต.โนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน จากบ้านนางบัวผัน จำปาเรือง บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 ถึง ถนนดินบ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง