วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิงหลังล้อเลื่อน มีที่พักแขนทั้งสองข้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านนายปรีชา สงนอก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางไผ่ คล้ายสงคราม ถึงบ้านนางอยู่ ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนายกลวัชร ทองดีนอก ถึงสุดซอย หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยบ้านนายกนก อุตรัตน์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางหลวง นม. ๑๐๒๒ หน้าบ้านนางสาวสมควร คูเจริญไพบูลย์ หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจากถนนเดิม หน้าวัดหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ไปเขตตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๒ ไปบ้านโกรก หมู่ที่ ๓ ส่วนที่เหลือ (ฝั่งสระน้ำเข้าตัวหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง