วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง ไป หมู่ที่ ๙ บ้านโนนทัน ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง จำนวน 279 คน จำนวน 33 วัน ประจำภาคเรียนที่ 1 /2564 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 ราย นายสำรวม หงษ์บุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 ราย นายสำรวม หงษ์บุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 483 58 0001 และรหัสครุภัณฑ์ 483 61 0005 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง