วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณี เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน/ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อยากำจัดแมลง และปูนขาว เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อสว่านเจาะกระแทก M-8701 ขนาด 800 วัตต์ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อสว่านโรตารี่ HR 3530 ขนาด 1010 วัตต์ พร้อมดอกสว่าน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 /2564 จำนวน 66 วัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง