วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมวางท่อและบ่อพัก สายจากบ้านนางทองวัน โพธิ์ศรี เชื่อมไปทางฝั่งสระหนองทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ 001-61-0002 หมายเลขทะเบียน ขว 7099 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง ไป หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนทัน ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง ไป หมู่ที่ ๙ บ้านโนนทัน ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 3 HP 380 โวลท์ เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อลูกลอยไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง