วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารนำ้ใต้ดินระบบเปิดหนองผือ บ้านหนองไผ่ 7 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
12  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หนองตลาดไทร บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางเดิม ช่วงสามแยกศาลปู่ตาบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 - บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกศาลปู่ตา บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณแยกกกสนวน บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบพร้อมเดินท่อเชื่อมระบบประปาหมู่บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกบ้านนางบุญส่ง - สี่แยกโคกดงเค็ง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสี่แยกโคกดงเค็ง ถนนทางไปบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนดินเดิม สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 - บ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาเถร เป็นห้องน้ำศูนย์กักกันตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง