วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ภายในสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ เพื่อติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเวทีและเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมจัดเก็บ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 จำนวน 95 วัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระตะวันตก ถึงสาย บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนตาเถร อำเภโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
21  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10 ถึง สายสามแยกท้ายบ้านท่าวัด หมู่ที่ ๕ บ้านโนนน้อย ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก