วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยบ้านนายอุดมถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ ชมภูนุช หมู่ที่ ๘ บ้านโสกแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ เพื่อติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำเสากระจกนูนพร้อมติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 7 รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร จำนวน ๙ สาย ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง