วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินจากซอยบ้านผู้ช่วยสามารถถึงสามแยกโคกดงเค็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย จำนวน 2 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่และจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง