วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินจากนานายบุญเกื้อ เมียดสันเทียะ ถึงลำห้วยวังจาน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอ่อน อ่องพิมาย ถึงบ้านนางเนตร โมรานอก หมู่ที่ ๑ บ้านโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนายพุธ เหลื่อมทองหลาง ถึงบ้านนายอาจ ทองพันธ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินจากแยกนานางสาวรัตนา ทองดีนอก ถึงแยกนานางปาน พิมพ์อุบล หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง