วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 932 ชุด เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อต้นพันธุ์ไม้และดินพร้อมปลูก เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA ดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู รหัสครุภัณฑ์ 001 - 61-0002 หมายเลขทะเบียน ขว 7099 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน จากสระหนองผือ ถึง สี่แยกดงเค็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้อโครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนตาเถร,บ้านโกรก,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1,3,6,7 ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
31  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองลุง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อผ้าประดับตกแต่ง เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง