วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมไอเย็น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 903 ชุด เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลปู่ตา บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น รายการเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ BEST FOGGER จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุทรายอะเบท และวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 7 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนายพุธ เหลื่อมทองหลาง ถึงนานายอาจ ทองพันธ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนายพุธ เหลื่อมทองหลาง ถึงบ้านนายอาจ ทองพันธ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากปากทางหนองซ่าเลือด หมู่ที่ ๔ บ้านโนนไพรวัลย์ ถึงหลังสำนักสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง