วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน จากหน้าบ้านนางบัวผัน จำปาเรือง บ้านโสกแซง หมู่ที่ ๘ ถึงถนนดินบ้านโกรก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางสาวรุ้งนภา ชัยชนะ ถึงนานางวันเพ็ญ การบรรจง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลปู่ตา บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
2  มิ.ย. 2566
ซื้อชุดทดสอบค่ากรดด่างและครอรีน (PH,CL) หรือ Pool Test Kit จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายเขตน้ำประปาจากบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา ถึงสามแยกไปบ้านโสกแซง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 2566 จำนวน 24 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง