วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายทางข้ามลำห้วยวังจาน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระหนองผือ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 ราย นางอรุณศรี เหลื่อมทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับภูมิทัศน์สระหนองข้าว หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบล โนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเพื่อเชื่อมต่อท่อเมนระบายน้ำ บริเวณสามแยก นานายปรีดี โม้มกลาง หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายและจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อต้นพันธุ์ไม้และดินพร้อมปลูก จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างโครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากสามแยกนานางสุภาภรณ์ โตนน้ำขาว ถึงถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง