วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกลางบ้านบริเวณบ้านนางบานชื่น ชัยชนะ ออกไปศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0042 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายชำรุด หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 6 รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาล้างถังกรองน้ำประปาและระบบกรองน้ำ ประปาผิวดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านนายศวร เหลื่อมจอหอ ถึงบ้านนายประสิทธิ์ เหลื่อมทองหลาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านนางหล่อ ฉาดนอก ถึงบ้านนายพัด ขำตาเถร หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง