วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 /2566 จำนวน 21 วัน (ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย Temephos ๑% W/W SG จำนวน 10 ถัง เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายเหลือ ถึงลำห้วยปลาหมัน หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำยาเติมถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุ 15 ปอนด์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกบ้านนางหนูเรียน การบรรจง ถึงนานางบุญเจียง บุญวิจิตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสี่แยกลำห้วยวังหินไปนานางสาวรัตนา ทองดีนอก หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง