วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักที่ชำรุด จำนวน 1 จุด บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมถนน คสล.บริเวณหน้าวัดบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 บ้านโสกแซง จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาขุดเปิดร่องระบายน้ำ บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อ ระบายน้ำซอยบ้านครูปรีชา สงนอก ถึงโรงเย็บผ้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปุ่น ถึงบ้านนายธนิต ทองดีนอก หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างโครงการยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยสมร หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมาล้างถังกรองน้ำประปาและระบบกรองน้ำ ประปาผิวดิน จำนวน 3 บ่อ (หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร, หมู่ที่ 3 บ้านโกรก และหมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อโคมฟลัคไลท์ โซล่า ขนาด 125 วัตต์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง