วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
จ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำ จากจุดสามแยกศาลากลางบ้าน - บ้านนางลำไย การบรรจง บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำเข้าสระตะวันตก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เพื่อสูบน้ำเข้าสระตะวันตก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านโนนตาเถร ช่วงบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ และเปิดทางระบายน้ำ บริเวณถนนดินสายทิศใต้หมู่บ้านไปถนนมิตรภาพ จำนวน 1 จุด บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง