วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องกระจายสัญญาณ WIFI หมายเลขครุภัณฑ์ 484-61-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ส่วนกลาง TOYOTA ดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู รหัสครุภัณฑ์ 001 - 61-0002 หมายเลขทะเบียน ขว 7099 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำเข้าสระตะวันตก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 เพื่อกักเก็บน้ำดิบไว้สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร จำนวน 7 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2566
จ้างเหมาขุดเปิดร่องระบายน้ำ บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างเหมาขุดเปิดร่องดินระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จำนวน 2 จุด บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 และบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูปรีชา สงนอก ถึงสิ้นสุดถนนคอนกรีตหน้าโรงเย็บผ้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อ ระบายน้ำจากบ้านนายตะวัน เหลาเจริญ ถึงบ้านนายเหมือน ผสมสัตย์ หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างเหมาขุดเปิดร่องระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จำนวน 2 จุด บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 และบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง