วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมถนนสายด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ถึงวัดบ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินจากสวนนางสมพร การบรรจง ถึงโคกดงเค็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างโครงการขุดลอกสระหนองจะบก หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2 /2566 จำนวน 22 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง