วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 /2567 จำนวน 23 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประยงค์ เทินสระเกษ หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบานชื่น ชัยชนะ ถึงสวนนายเทียม ชัยชนะ หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบานชื่น ชัยชนะ ถึงสวนนายเทียม ชัยชนะ หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ป้อมเก็บวัสดุกีฬาและกล่องควบคุมไฟฟ้าลานกีฬา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยดีเจริญเชื่อมต่อซอยออมทรัพย์ หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากศาลปู่ตา ถึง บ้านนายรุ่งเรือง บรรจงนอก หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ป้อมเก็บวัสดุกีฬาและกล่องควบคุมไฟฟ้าลานกีฬา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง