วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายเขตน้ำประปาจากบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา ถึงสามแยกไปบ้านโสกแซง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 2566 จำนวน 24 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมไอเย็น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 903 ชุด เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลปู่ตา บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น รายการเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ BEST FOGGER จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุทรายอะเบท และวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 7 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง