วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 จำนวน 95 วัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระตะวันตก ถึงสาย บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนตาเถร อำเภโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
21  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10 ถึง สายสามแยกท้ายบ้านท่าวัด หมู่ที่ ๕ บ้านโนนน้อย ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
3  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 483 58 0001 และรหัสครุภัณฑ์ 483 61 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SAR-CoV-19 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อโคมไฟถนนพร้อมแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 460 วัตต์ จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
ซื้อหนังสือคู่มือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งฯ 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
ซื้อปั้มหอยโข่ง ขนาด 3 HP พร้อมตู้ควบคุม เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโกรก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อซ่อมเเซมเครื่องสูบน้ำขับปั้มน้ำหอยโข่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารนำ้ใต้ดินระบบเปิดหนองผือ บ้านหนองไผ่ 7 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
12  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หนองตลาดไทร บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกศาลปู่ตา บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณแยกกกสนวน บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบพร้อมเดินท่อเชื่อมระบบประปาหมู่บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางเดิม ช่วงสามแยกศาลปู่ตาบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 - บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกบ้านนางบุญส่ง - สี่แยกโคกดงเค็ง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสี่แยกโคกดงเค็ง ถนนทางไปบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนดินเดิม สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 - บ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาเถร เป็นห้องน้ำศูนย์กักกันตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ 001-61-0002 หมายเลขทะเบียน ขว 7099 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมวางท่อและบ่อพัก สายจากบ้านนางทองวัน โพธิ์ศรี เชื่อมไปทางฝั่งสระหนองทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง ไป หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนทัน ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง ไป หมู่ที่ ๙ บ้านโนนทัน ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 3 HP 380 โวลท์ เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อลูกลอยไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณี เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน/ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อยากำจัดแมลง และปูนขาว เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อสว่านเจาะกระแทก M-8701 ขนาด 800 วัตต์ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อสว่านโรตารี่ HR 3530 ขนาด 1010 วัตต์ พร้อมดอกสว่าน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 /2564 จำนวน 66 วัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง ไป หมู่ที่ ๙ บ้านโนนทัน ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง จำนวน 279 คน จำนวน 33 วัน ประจำภาคเรียนที่ 1 /2564 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 ราย นายสำรวม หงษ์บุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 ราย นายสำรวม หงษ์บุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 483 58 0001 และรหัสครุภัณฑ์ 483 61 0005 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิงหลังล้อเลื่อน มีที่พักแขนทั้งสองข้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านนายปรีชา สงนอก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางไผ่ คล้ายสงคราม ถึงบ้านนางอยู่ ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนายกลวัชร ทองดีนอก ถึงสุดซอย หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยบ้านนายกนก อุตรัตน์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางหลวง นม. ๑๐๒๒ หน้าบ้านนางสาวสมควร คูเจริญไพบูลย์ หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจากถนนเดิม หน้าวัดหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ไปเขตตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๒ ไปบ้านโกรก หมู่ที่ ๓ ส่วนที่เหลือ (ฝั่งสระน้ำเข้าตัวหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่างอำเภอไปตำบลคูขาด อำเภอคงช่วงหน้าบ้านนายอารมย์ พลอยบ้านแพ้ว สุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและ ผู้พิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายถนนมิตรภาพแยกเข้าหมู่บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ไปสุดถนนคอนกรีตเดิม บ้านโกรก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 17 รายการ
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินปรับเกลี่ยแต่งเชื่อมระหว่างที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าเดิมบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ไปจรดกับถนนบ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินปรับระดับแต่งเกลี่ยและวางท่อทางแยกถนนเดิมไปลำห้วยปลาหมัน หมู่ที่ ๙ บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยระบบอินฟาเรด พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2 /2563 จำนวน 96 วัน (รวมปิดภาคเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานตององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อสเปรย์กำจัดยุง เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อต้นไม้ประดับและวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระตะวันตก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อต้นดาวเรืองเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระตะวันตก จำนวน 2,000 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงเหล็กห้ามทิ้งขยะ พร้อมขาตั้ง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อผ้าสำหรับประดับตกแต่งสถานที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมนส่งนำ้ประปา) บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1-2/2563 จำนวน 66 วัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าสามแยกศาลปู่ตา บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมอ่างแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาต่อเติมห้องโถงชั้นล่าง (จากอาคารสำนักงานเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสารส่วนเกินจากการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ที่กำหนดไว้ 5,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำเสากระจกนูน พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองดี บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนจากหน้าประตูโรงเรียนบ้านโนนตาเถรถึงสามแยกบ้านนางชม บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก จากแยกสระสี่เหลี่ยม ไปวัดธุดงสถานแก้วโนนแดง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางอารีย์ ,นางพุฒ เหลื่อมทองหลาง ไปทางศาลปู่ตาบ้านหนองม่วง ถึงคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินจากสามแยกที่ดิน ร.ต.ต. สนาม สีอ่อนนอก ? ที่นานายหมั่น คนหลัก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องเก็บพัสดุ (จากอาคารพัสดุเดิม) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเพิ่มระดับถนน คสล. จากศาลาประชาคมบ้านโนนตาเถร หมู่ 1 ถึงแยกบ้านนายรัตน์ ยิ้มสบาย บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน รุ่น FOGGER รหัสครุภัณฑ์ 054 - 62 0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารแบบสันกาว จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างบาทวิถี ช่วงตลาดโนนตาเถร บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนจากบ้านนายสมส่วน ไปถึง แยกบ้านนางแตงอ่อน บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อพัดลมไอเย็น เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน รุ่น J FOGGER รหัสครุภัณฑ์ 054 52 0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59?0042 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อกระถางและต้นไม้ เพื่อประดับและตกแต่งจุดลงนามถวายพระพรและบริเวณอาคารสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว เพื่อใช้ในกิจการงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อพัดลมไอเย็น เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อผ้าสีขาว ? เหลือง เพื่อประดับและตกแต่งจุดลงนามถวายพระพรและบริเวณอาคารสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโนนตาเถร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่แบบปั้มสะพายหลัง ขนาด 20 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563 จำนวน 66 วัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมซ่อมผิวถนนเดิม สายกลางหมู่บ้าน บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมซ่อมผิวถนนเดิม สายกลางหมู่บ้าน บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ จัดทำป้าย เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (ฝั่งตรงข้ามวัดโคกหนองแวง) บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในกิจการงานประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายฝั่งสระหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง
15  พ.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง
12  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑ บ้านโนนตาเถรตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ บ่อ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองผือ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ บ่อ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 - บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิม สายกลางหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน สายจากถนนคอนกรีตเดิม ? ถนนดินเดิมช่วงนานายทองเบา ทองดีนอก บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามกีฬา ทำความสะอาดสนามกีฬาและตกแต่งสถานที่ บริเวณการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 จำนวน 5 ถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินจากแยกท้ายบ้านไป แยกฝายลำห้วยวังหิน บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายสามแยกท้ายบ้านท่าวัด ? ไปทางสามแยกทางไปฝายห้วยวังหิน บ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาขุดลอกตกแต่งคันดิน สระหนองทุ่งน้อย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ 001-61-0002 หมายเลขทะเบียน ขว 7099 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 - บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสาร จำนวน 48 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อเเผงกั้นจราจรเเบบมีล้อ ขนาด 1.5 เมตร จำนวน 6 เเผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อผันน้ำ จากสระป่าช้าบ้านโกรก มายังสระบ้านโกรก (ที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน) บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อกระจกนูนเนื้อโพลี่ ขนาด 24 นิ้ว พร้อมขายึดเสา จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลโนนตาเถร ถึงเขต ตำบลคูขาด อำเภอคง บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนเดิม สายทางลงสระหนองม่วง ไปนาผู้ใหญ่ชัย ขำตาเถร (จุดวางท่อเดิม) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปี 2563 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำไฟสัญญาณวับวาบ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลอกสันดอนเดิม เพื่อเพิ่มระดับความลึกสระหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลอกสันดอนเดิม เพื่อเพิ่มระดับความลึก สระหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อต้นทองอุไรและต้นดาวเรือง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม สายสามแยกบ้านนางแตงอ่อน ถึงศาลากลางบ้าน บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเดิม สายแยกกลางหมู่บ้าน (ถนนสาย นม 1022) ลงไปถึงศาลากลางบ้าน (ตรงไปแยกซ้าย) บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบทอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อผ้าต่วนสีเหลือง สีม่วง จำนวน 4 ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินจากแยกศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน ? ถนนเส้นแยกถนนดินไปทุ่งนา บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาขุดลอกขยายฝั่งสระตะวันตก (ส่วนที่เหลือ) บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง จำนวน 317 คน จำนวน 141 วัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (รวมปิดภาคเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 56 ? 0032 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางสาวเที่ยง โมรานอก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาขุดลอกสันดอนเดิม เพื่อเพิ่มระดับความลึกสระหนองม่วง หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านอาจารย์พิษณุ ออกไปหน้าบ้านนายแสงจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่แหล่งผลิตน้ำประปาที่ตั้งระบบประปาบ้านโกรก หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าโรงเรียนบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 158 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์กลม ขนาด 120 ซม. เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยคลอดฉุกเฉิน จำนวน 140 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยคลอดฉุกเฉิน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ (ปั้มน้ำ) ขนาด 3 HP และซ่อมตู้ระบบควบคุมปั้มน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 200 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม เพื่อใช้ในโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 21 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากลานเอนกประสงค์ฝั่งสระหนองทุ่งน้อย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลอกเพิ่มระดับความลึกสระบ้านโกรก หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การพ่นสารเคมี (หมอกควัน) กำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางฝั่งซ้ายเข้าตัวหมู่บ้านไปทางวัดหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง จำนวน 312 คน จำนวน 91 วัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รวมปิดภาคเรียน) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อคลอรีน จำนวน 6 ถัง เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อถังพลาสติก ขนาด 110 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างขยายถนนเดิม ช่วงสามแยกวัดบ้านโคกหนองแวง - แยกข้างสระหนองข้าว หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารแบบสันกาว จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนเดิมด้วยดิน (ช่วงริมสระหนองทุ่งน้อย ? สามแยกกกสนวน) ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ถึงหมู่ที่ 10 บ้านโนนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อผ้าสีขาว - เหลือง จำนวน 4 รายการ สำหรับเตรียมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 4 -6 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในงานกิจการประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายบ้านโนนไพรวัลย์ - บ้านโคกหนองแวง (ช่วงบ้านหนองไผ่ - บ้านโคกหนองแวง) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2562
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ในพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินรอบแนวเขตป่าช้าบ้านหนองม่วง 3 ด้านตามรูปโฉนดที่ดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลอกเพิ่มระดับความลึกสระบ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในงานกิจการประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายบ้านโนนไพรวัลย์ - บ้านโคกหนองแวง (ช่วงบ้านหนองไผ่ - บ้านโคกหนองแวง) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง
6  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างอ่างแปรงฟันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 เล่ม เพื่อใช้ในโครงการอบรมและศึกษาดูงานตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมและศึกษาดูงานตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามกีฬา ทำความสะอาดสนามกีฬา และตกแต่งสถานที่บริเวณการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 6 ถ้วย เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 51 รายการ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 62 รายการ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถังเก็บน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเล่นพัฒนาการร่างกายของเด็ก จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง การตอบคำถาม การเล่นเกมส์และกิจกรรมต่างๆ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการวางระบบท่อเพื่อต่อน้ำประปารดต้นไม้ ป่าช้าหนองม่วง หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์และปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อปั้มน้ำ ขนาด 3 HP พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เข้าสระบ้านโกรก หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างวางท่อระบาย จากบ่อพักถนนมิตรภาพ ถึงบ่อพักเดิมถนนสาย 1022 หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อธงชาติไทย เพื่อประดับบริเวณสถานที่ของหน่วยงานราชการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการทำฝายประชารัฐ คนโคราชร่วมใจ แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (รวมปิดภาคเรียน) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่ง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย หมู่ที่ 3 บ้านโกรก หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 4 ชุด พร้อมอปกรณ์และค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (ปั้มน้ำ) ขนาด 3 HP พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสามแยกบ้านนางแตงอ่อน บุญภักดี ไป วัดบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างปรับระดับกันสาดอาคารเดิมชั้น 2 เพื่อแก้ปัญหาน้ำรั่วซึม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กม 1160 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 001 - 51 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารเเบบสันกาว จำนวน 180 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์เเละติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างเวทีศาลาเอนกประสงค์ พร้อมระบบไฟฟ้าตัวอาคารทั้งหมด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561 นั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดระบบถังประปา จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาหลัก (ท่อเมนต์) หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 25 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำเหมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 2 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว พร้อมโต๊ะกลมเหล็ก จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็กและป้ายพร้อมประดับไฟพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อผ้าสีฟ้า ขาว เพื่อประดับตกแต่งบริเวณรั้วรอบอาคารที่ทำการ อบต.โนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เริ่มจากนานางบุ่ง ยิ้มสมุด ตัดออกซอยบ้านนายเปรม โม้มกลาง ไปถึงถนนสายเข้าวัดบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างปรับแต่งถนนเรียบลำห้วยปลาหมัน 2 ฝั่ง หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (รวมปิดภาคเรียน) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากสามแยกทางลงไปวัดบ้านโนนตาเถร ไปถึงที่นานางบุ่ง ยิ้มสมุด หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนเดิม สายบ้านตลาดโนนตาเถร ไปวัดบ้านโนนตาเถร (ช่วงหน้าบ้านนายธเนศ เหลื่อมทองหลาง ไปถึงที่นานางบุ่ง ยิ้มสมุด) หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำ 2 ข้างถนน (สาย 1022) บ้านโนนตาเถร ? บ้านหัวหนอง ช่วงบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าเเละซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน จำนวน 166 จุด ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถรเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน 3 แห่ง จำนวน 30 วัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(ปั้มน้ำ) ขนาด 3 HP พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อลูกลอยไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานตำบลโนนตาเถร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างเหมาเรือข้ามฟาก จำนวน 1 งาน เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานตำบลโนนตาเถร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง