วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ป้อมเก็บวัสดุกีฬาและกล่องควบคุมไฟฟ้าลานกีฬา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากศาลปู่ตา ถึง บ้านนายรุ่งเรือง บรรจงนอก หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ป้อมเก็บวัสดุกีฬาและกล่องควบคุมไฟฟ้าลานกีฬา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 932 ชุด เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อต้นพันธุ์ไม้และดินพร้อมปลูก เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA ดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู รหัสครุภัณฑ์ 001 - 61-0002 หมายเลขทะเบียน ขว 7099 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน จากสระหนองผือ ถึง สี่แยกดงเค็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้อโครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนตาเถร,บ้านโกรก,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1,3,6,7 ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก